Regulamin korzystania z Aplikacji LookMarina

Zakres Usługi.

Aplikacja LookMarina to usługa świadczona przez Ocean’s IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Dostawcą LookMarina”, , pozwalającej na wyszukiwanie przez Użytkowników Marin położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami oraz dokonanie rezerwacji miejsca do zacumowania środka transportu wodnego udostępnianego przez poszczególne Mariny.
Usługa umożliwia proste i szybkie zapoznanie się z szeroka gamą ofert Marin oraz po zainteresowaniu się konkretną lokalizacją na dokonanie rezerwacji miejsca do cumowania w poszczególnych Marinach.
Dostawca LookMarina zapewnia platformę informatyczną oraz Aplikację, za pośrednictwem której Użytkownik może śledzić oferty poszczególnych Marin prowadzonych na całym świecie oraz dokonanie rezerwacji miejsca do zacumowania środka transportu wodnego udostępnianego przez poszczególne Mariny. W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych umów wynajmu / dzierżawy miejsca do zacumowania środka transportu wodnego Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Marinami.
Korzystanie z Aplikacji LookMarina wymaga założenia przez Użytkownika Konta oraz podawania danych osobowych. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji LookMarina prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usługi oraz z Polityką prywatności.

Definicje.
Dostawca LookMarina/ Dostawca – Ocean’s IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-894), przy ul. plac Andersa 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania, Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy KRS, nr KRS 0000471765, REGON 302503173, NIP: 7811888684, kapitał zakładowy 20.000 zł.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Dostawcę LookMarina zabezpieczone loginem konto umożliwiające korzystanie z Usług, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu LookMarina;
Login – hasło nadawane przez Użytkownika w postaci ciągu znaków, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, a Dostawcy LookMarina na weryfikację Użytkownika.
Marina – przedsiębiorca, dostawca zawodowo zajmujący się wynajmem/ dzierżawą miejsc do zacumowania środków transportu wodnego, współpracujący z Dostawcą LookMarina,
Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Dostawcę LookMarina, polegająca na dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom na automatyczne otrzymywanie informacji marketingowych,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji LookMarina.
Rezerwacja/ Zapytanie rezerwacyjne – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Aplikacji, zmierzające do dokonania rezerwacji wybranego przez Użytkownika miejsca do zacumowania wodnego środka transportu (łodzi), przy czym do ewentualnego zawarcia umowy z Mariną nie dochodzi za pośrednictwem Serwisu.
Aplikacja LookMarina/ Aplikacja – usługa udostępnienia serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, którego właścicielem jest Dostawca LookMarina, który oferuje funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie, powiązana ze stroną www https://www.lookmarina.com/
Twórca Aplikacji – Ocean’s IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-894), przy ul. plac Andersa 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania, Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy KRS, nr KRS 0000471765, REGON 302503173, NIP: 7811888684, kapitał zakładowy 20.000 zł,
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dostawcę LookMarina na rzecz Użytkownika w zakresie Aplikacji LookMarina, szczegółowo opisana w Regulaminie.
Użytkownik LookMarina/Użytkownik – podmiot będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, na rzecz którego Dostawca LookMarina świadczy usługi dostępu do Aplikacji LookMarina.

Użytkownicy LookMarina.
Użytkownikiem LookMarina może być Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych oraz Przedsiębiorca.

IV. Rejestracja i konto Użytkownika
Rejestracji oraz założenie i prowadzenie konta Użytkownika w Aplikacji LookMarina jest dobrowolne oraz bezpłatne.
Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji bądź pozyskanie przez Dostawcę LookMarina danych osobowych z poziomu aplikacji Facebook, na co Użytkownik wyraża zgodę, bowiem jest to konieczne do realizacji umowy na zasadach określonych w Regulaminie przez Dostawcę. Dostawca LookMarina przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e – mail.
Po otrzymaniu przez Dostawcę LookMarina formularza rejestracyjnego, Użytkownik podczas pierwszego logowania do Aplikacji powinien nadać indywidualny Login, który będzie zabezpieczał jego Konto.
Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Dostawcy LookMarina przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Aplikacji LookMarina. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Dostawcę LookMarina drogą elektroniczną.
Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Dostawcy LookMarina formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na swoje Konto.
Przesłanie Dostawcy LookMarina formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
a. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Aplikacji LookMarina oraz zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i zapoznanie się z Polityką prywatności,
b. zgodę Użytkownika na otrzymywanie Newslettera od Dostawcy LookMarina oraz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Aplikacji, co wiązać się będzie z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług:
a. na swoje żądanie – wyrażone w drodze e-mailowej;
b. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Aplikacji.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z Aplikacji.

V. Zasady korzystania z Aplikacji LookMarina.

Aplikacja LookMarina umożliwia Marinom reklamowanie swoich produktów a Użytkownikom pozwala na wyszukiwanie Marin położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami oraz na dokonanie rezerwacji miejsca do zacumowania środka transportu wodnego udostępnianego przez poszczególne Mariny. Za pośrednictwem Aplikacji, przy wykorzystaniu konta w aplikacji Facebook, Użytkownik ma również możliwość powiadomienia innych osób o organizowanym rejsie. Na rzecz Użytkowników świadczona jest również usługa wysyłki Newslettera.
Użytkownik, chcąc skorzystać z funkcjonalności Aplikacji LookMarina powinien, po jej pobraniu i poprawnym zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym samodzielnie prowadzić wyszukiwanie interesujących go ofert Marin.
Przy użyciu Aplikacji LookMarina Użytkownik może śledzić Mariny, które są posegregowane terytorialnie oraz zamieszczać w formie komentarzy – opinie na temat poszczególnych Marin. Użytkownik ma również możliwość sortowania Marin na podstawie dostępnych serwisów tj. np. dźwig, naprawa) .
Użytkownik dobrowolnie zamieszcza w Aplikacji zdjęcia, do których posiada prawa autorskie majątkowe oraz udziela Dostawcy Aplikacji licencji do korzystania z treści przez siebie zamieszczonych. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych.
Usługa rezerwacji jest świadczona w następujący sposób: Dostawca po otrzymaniu od Użytkownika zapytania rezerwacyjnego kontaktuje się z Mariną w celu ustalenia dostępności miejsca. Po wykonaniu powyższej czynności przesyła Użytkownikowi następujące komunikaty:
potwierdzający rezerwację,
anulujący zapytanie rezerwacyjne, w tym Dostawca może zaproponować Użytkownikowi inne, podobne oferty Marin,
potwierdzający tymczasową rezerwację, na warunkach ustalonych przez poszczególną Marinę i przekazanych w komentarzu Dostawcy.
Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią wiadomości otrzymanej od Dostawcy, w tym do zapoznania się z treścią komentarza Dostawcy, który może zawierać szczególne warunki rezerwacji wskazane przez Marinę.
Za pośrednictwem Aplikacji LookMarina są świadczone wyłącznie usługi wyżej opisane, w tym usługa rezerwacji miejsca dla środka transportu. Dostawca LookMarina nie zawiera z Użytkownikiem umów szczegółowych dotyczących przedmiotu rezerwacji, w tym najmu/ dzierżawy miejsca dla środka transportu. W tym zakresie umowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Mariną, która ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonania tej umowy.
Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Mariną odbywa się na warunkach określonych przez Marinę i przepisy prawa wskazane przez ten podmiot i wynikające z tej umowy. Dostawca Aplikacji LookMarina nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, treści, materiały i inne usługi dostarczane za pośrednictwem Aplikacji LookMarina, w tym w szczególności nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Mariny, a także za przebieg ewentualnych umów zawartych przez Użytkowników z Marinami, w szczególności nie odpowiada:
a) za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Aplikacji LookMarina,
b) z tytułu realizacji usługi przez Marinę,
c) za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Marinę obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa,
d) za jakość, bezpieczeństwo, a także prawdziwość i rzetelność opisu prezentowanych w Aplikacji LookMarina, który to opis jest pozyskiwany od Marin,
e) za zdolność Mariny do realizacji umowy z Użytkownikiem,
f) za ewentualne różnice w cenie lub opisie pomiędzy informacją prezentowaną w Aplikacji LookMarina i na stronie internetowej Mariny.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy Aplikacji LookMarina jakie są niezbędne do poprawnego działania Usługi u Użytkownika są następujące:
a) dostęp do Internetu,
b) przeglądarka internetowa,
c) system operacyjny Android lub iOS.
Dostawca Aplikacji LookMarina dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Aplikacji LookMarina były zgodne z informacjami zamieszczonymi przez Mariny oraz dokłada wszelkich starań aby jak najszybciej odpowiadać Użytkownikom na ich Zapytania rezerwacyjne. .

VI. Zawarcie Umowy i jej obowiązywanie.

Umowa o świadczenie Usługi, w tym o umożliwienie Rezerwacji i dostarczanie Newslettera zostaje zawarta z chwilą poprawnego zarejestrowania przez Użytkownika Konta.
Umowa świadczona jest przez Dostawcę LookMarina na rzecz Użytkownika w zakresie opisanym w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-7 poniżej.
Użytkownik będący konsumentem, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o Usługę odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie Dostawcy oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy.
Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w każdej chwili bez podania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Dostawcy, z zastrzeżeniem, że usunięcie Konta przez Użytkownika również powoduje rozwiązanie umowy o Usługę z Dostawcą.
Dostawca może wypowiedzieć Umowę o Usługę zawartą z Użytkownikiem będącym konsumentem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami Dostawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi, bez wskazywania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym i poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia w tym względzie na adres e- mail Użytkownika podany podczas rejestracji Konta.
Dostawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik będący konsumentem obiektywnie rażąco narusza niniejszy Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia przez Dostawcę wykorzystywania Serwisu w celach przestępczych.

VII. Obowiązki Użytkownika LookMarina.

Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do warunków Regulaminu, nieudostępniania Loginu do Konta innym osobom oraz do przekazywania Dostawcy LookMarina wszelkich informacji o nieprawidłowym działaniu Serwisu LookMarina.

VIII. Opłaty za korzystanie z LookMarina.
Dostawca LookMarina świadczy Usługi nieodpłatnie.

IX. Zasady przerw technicznych

Dostawca Aplikacji LookMarina dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji LookMarina. Należy jednak spodziewać się, że w trakcie udostępniania usługi mogą występować awarie, przerwy i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Dostawca LookMarina stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych i możliwie szybko usunąć awarię.
Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Dostawca LookMarina dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu związanych z wyszukiwaniem Marin i możliwością rezerwacji środków transportu wodnego.

X. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Dostawcę LookMarina oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Aplikacji LookMarina Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@lookmarina.com lub pisemnie na adres siedziby Dostawcy LookMarina. Rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę LookMarina następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od daty złożenia reklamacji.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Strony będą dokładały starań w celu rozwiązania sporów wynikających ze świadczenia Usługi na drodze polubownej. Jeżeli niniejsze nie będzie możliwe spory powstałe pomiędzy Dostawcą LookMarina a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory powstałe pomiędzy Dostawcą LookMarina a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy LookMarina.
.
XI. Inne postanowienia.

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej https://lookmarina.com/terms-and-conditions/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.W celu zapoznania się z treścią Regulaminu Użytkownik może skorzystać z Aplikacji przy użyciu której zostanie przekierowany na stronę www….., gdzie zamieszczane są aktualne treści regulacji. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, które będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej https://lookmarina.com/terms-and-conditions/
Poprzez fakt korzystania z Aplikacji LookMarina, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
Usługa dostarczenia Aplikacji LookMarina świadczona jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego i w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r..
Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu niniejszego Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie, w domenie https://lookmarina.com/terms-and-conditions/