Polityka prywatności Aplikacji LookMarina

Aplikacja LookMarina to usługa świadczona przez Ocean’s IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Dostawcą LookMarina”, za pośrednictwem aplikacji mobilnej pozwalającej na wyszukiwanie przez Użytkowników Marin położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami oraz dokonanie rezerwacji miejsca do zacumowania środka transportu wodnego udostępnianego przez poszczególne Mariny.
Korzystanie z Aplikacji LookMarina wymaga założenia przez Użytkownika konta oraz podawania danych osobowych. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji LookMarina prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usługi zawartymi w niniejszej Polityce prywatności oraz Regulaminie Aplikacji LookMarina.

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji LookMarina (dalej „Aplikacja LookMarina” lub „Aplikacja”) jest Ocean’s IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-894), przy ul. Plac Andersa 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania, Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy KRS, nr KRS 0000471765, REGON 302503173, NIP: 7811888684, kapitał zakładowy 20.000 zł (zwana dalej: „Administratorem”).
Administrator przywiązuje wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z Aplikacji (dalej „Użytkownicy”), w szczególności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i w związku z tym przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji LookMarina z pełnym uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
W przypadku korzystania z Aplikacji LookMarina Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych wg zasad opisanych w niniejszej Polityce prywatności oraz Regulaminie Aplikacji LookMarina.
Zwroty pisane w niniejszej Polityce prywatności z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w niniejszym dokumencie, a w sytuacji braku definicji znaczenie wynikające z Regulaminu Aplikacji LookMarina.

II. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Rejestrując Konto w Aplikacji LookMarina (co jest niezbędne do dokonania rezerwacji miejsca w Marinie) akceptujesz, że dane osobowe mogą być gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia Usług, w tym w szczególności do:
– tworzenia i zarządzania Kontem,
– potwierdzenia założenia Konta i zarządzania nim, w tym do jego zablokowania czy usunięcia konta w Aplikacji LookMarina,
– zapobiegania lub wykrywania nadużyć,
– marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora oraz Marin i podmiotów z którymi współpracuje Dostawca,
– otrzymywanie od Dostawcy informacji handlowej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym otrzymywanie Newslettera.
Dane osobowe będą obejmować:
– w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e – mail;
– w przypadku Przedsiębiorców: dodatkowo nazwę działalności gospodarczej oraz inne dane rejestrowe.
Rejestracja Użytkownika i założenie konta następuje na zasadzie dobrowolności, elektronicznie za pośrednictwem Aplikacji LookMarina zarządzanej przez Administratora, zgodnie z pkt. IV Regulaminu korzystania z Aplikacji.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, w tym w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
Użytkownik ma prawo do wniesienia:
– umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub
– sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
Użytkownik może realizować swoje uprawnienia wskazane w niniejszej Polityce prywatności poprzez przesłanie stosownej wiadomości na piśmie na adres Administratora wskazany w § 1 niniejszej Polityki prywatności lub pocztą elektroniczną na adres office@lookmarina.com
Podczas korzystania z Aplikacji LookMarina niektóre informacje mogą być zbierane w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są przesyłane do pliku na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego w pamięci. Cookies pozwalają na poruszanie się po stronach internetowych i (w razie potrzeby) włączyć zawartość dopasowaną do potrzeb Użytkownika.
Użytkownik może kontrolować i usuwać pliki cookie przez modyfikacje ustawień swojej przeglądarki internetowej. Alternatywnie, Użytkownik może odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera wyczerpujące informacje na temat modyfikacji ustawień najpopularniejszych przeglądarek, ogólne informacje o plikach cookie i informacje jak usunąć pliki cookie ze swojego komputera. Więcej informacji na temat plików cookie w przeglądarce urządzenia mobilnego (np. telefon komórkowy, tablet itp.) Użytkownik zdobędzie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego.

Informacje pozyskiwane za pośrednictwem urządzenia mobilnego

Na urządzeniu mobilnym przechowywane są zaszyfrowany unikalny Identyfikator Aplikacji (parametr jest tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie Administratora) – przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.
W zależności od platform mobilnej (mobile lub tablet) Administrator może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

– aparatu fotograficznego i pamięci urządzenia mobilnego: na potrzeby dodawania zdjęć, które mogą być wykorzystane jako zdjęcie profilowe, dokumentujące środek transportu Użytkownika oraz zdjęcia z rejsu Użytkownika,
– danych kontaktów: w związku z udostępnioną funkcjonalnością umożliwiającą dodawanie znajomych w Aplikacji, których następnie możemy poinformować o organizowanym rejsie.
– lokalizacji: w celu ustalenia położenia Użytkownika i wyświetlenia Marin położonych najbliżej jego rejsu lub w celu wyświetlenia położenia Użytkownika na mapie

Udostępnianie danych
Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom nie współpracującym z Administratorem bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzą następujące okoliczności:
a) Administrator może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie Usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym, zgodnie w wymogami prawa.
Mariny po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Użytkowników, zobowiązane są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego Serwisu LookMarina.
Serwis LookMarina może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby Użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z ich polityką prywatności.
Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych w sposób bezpieczny i poufny, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
Administrator wypełniając prawny obowiązek, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej Polityki prywatności, udostępnia następujące środki techniczne:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
– możliwość uzyskiwania informacji dotyczących Użytkownika wyłącznie po podaniu zalogowaniu się tj. podaniu adresu e-mail i hasła przez Użytkownika.
5. Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.lookmarina.com/privacy-policy/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce, które będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowejwww.lookmarina.com/privacy-policy/
6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Ocean’s IT Sp. z o.o.
ul. Plac Andersa 7
61-894 Poznań,
e-mail: office@lookmarina.com